+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Patronal i sectors més afectats presenten un manifest en què demanen que es garanteixi la disponibilitat d’aigua a llarg termini i es minimitzin els efectes negatius de l’escassetat d’aquest recurs en diferents sectors i territoris

Catalunya es troba en un estat de sequera crític. Des de la ICEA en som conscients i és per això que des de fa temps impulsem jornades i iniciatives destinades a buscar solucions que alleugin aquest gran problema, com per exemple la jornada que vam celebrar el 8 de maig amb la Fundació Agrícola Catalana, en la qual va participar, entre altres, el catedràtic d’enginyeria ambiental de la UPC i president d’ASERSA, Rafael Mujeriego. Ara, ens sumem al manifest impulsat per PIMEC Aigua, economia i futur, que pretén ser una crida a les administracions públiques per a la posada en marxa urgent de mesures concretes i ajuts directes a les empreses que facin compatible la continuïtat de l’activitat econòmica amb un ús sostenible i eficient de l’aigua.

El manifest, fruit d’un procés participatiu amb tots els sectors afectats per la sequera i les restriccions d’aigua, ja compta amb 156 adhesions. El nostre sector, l’agrari, és un dels grans afectats per motius obvis. Les conseqüències són devastadores, com ja s’ha pogut comprovar en períodes de sequera anteriors: augment del preu dels aliments d’un 25 % en els cereals, un 70 % en els farratges i entre el 10 i el 18 % en el cas de la fruita.

S’estima que el 2030 a Europa l’estrès hídric afectarà el 50 % dels recursos disponibles. Per això, en el document es posa de manifest la necessitat d’impulsar els millors consensos per a promoure una política integral de gestió de l’aigua que vagi més enllà de l’actual gestió de recursos hídrics, afegint-hi els aspectes mediambientals, socials, econòmics i culturals associats al seu ús i de tot el país sencer.

El document, que proposa mesures a curt, mitjà i llarg termini, pretén ser un pla d’acció que impulsi els canvis necessaris per als pròxims deu anys, i alhora una ajuda directa per a pal·liar els efectes de la sequera a curt termini.

Entre les mesures proposades a curt termini destaquen la creació d’una Taula de l’Aigua de Catalunya, liderada per la Generalitat i que aplegui totes les administracions i actors econòmics per tal d’establir les bases del futur Pacte Nacional per l’Aigua; i un programa d’ajuts directes i crèdits a les empreses afectades per la sequera, destinats a preservar el teixit productiu i al manteniment de l’ocupació. Així mateix, defensa revisar la fiscalitat de les activitats afectades per la sequera, redissenyar i accelerar els tràmits administratius vinculats amb l’aigua, incrementar la dotació dels fons europeus Next Generation destinats a la sostenibilitat i l’eficiència, i establir programes específics de formació i reciclatge, entre altres.

D’altra banda, el manifest inclou també propostes a mitjà i llarg termini per a orientar les inversions que s’haurien d’incorporar a un Pacte Nacional per l’Aigua, així com mesures i programes estratègics que haurien de tenir una estabilitat pressupostària i d’execució durant els pròxims deu anys. Són, per exemple, la planificació d’inversions que donin resiliència al sistema hídric català: sistemes de retorn de l’aigua, àrees de recàrrega dels aqüífers, etc. A més, les entitats signants veuen necessari establir programes de suport i foment de l’eficiència amb la modernització de regadius, la reconversió dels processos industrials i altres activitats econòmiques, i l’adopció de mesures de gestió sostenible. Finalment, en el document també es demana promoure la recerca i el desenvolupament de tecnologies que contribueixin a solucionar aquesta problemàtica, assistència tècnica als agricultors i altres negocis afectats, millorar i unificar la legislació actual en referència a la gestió de l’aigua, i demanar al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya i a la Unió Europea un front comú per a impulsar la redacció d’un pla d’infraestructures europees de l’aigua, entre moltes altres qüestions.