+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Estatuts

Article 1. D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovats en el Ple extraordinari del dia 25 d’abril de 1998, i d’acord amb els articles 58 al 65 del Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 27 de maig de 1998, es modifiquen els Estatuts de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.

Article 2. La Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Ciències Biològiques, té per finalitat:

 1. L’estudi de les diferents temàtiques de l’agricultura, la ramaderia, l’agroindústria, la forest catalana i totes les activitats relacionades en tots els seus aspectes: científics, tècnic, social, econòmic, jurídic, històric, cultural i divulgatiu.
 2. Fomentar, promoure i desenvolupar tot tipus d’investigació que contribueixi al millor coneixement i progrés de les activitats agràries i forestals catalanes.
 3. Difondre i publicar els estudis que es realitzin.
 4. Organitzar i convocar congressos, debats, jornades, cursets, cursos, taules rodones, conferències i tot tipus de manifestació d’interès agrari.
 5. Relacionar-se amb altres institucions científiques i culturals.

Totes les seves activitats seran fetes sense cap mena d’afany lucratiu.

La Institució Catalana d’Estudis Agraris es regeix per aquests Estatuts, aprovats en l’Assemblea General extraordinària celebrada el dia 25 de gener de 1991, pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25.4.1988), pel Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans (27.5.1988) i pel Reglament de règim previst en l’article 13.

Article 3. El domicili de la Institució és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 4. La Institució desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de la Institució i la que serà usada normalment en tots els seus actes i publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han d’ésser aprovades per la Junta Directiva.

Article 5. Són òrgans de govern de la societat. L’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 6. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Institució i està formada amb igualtat de drets per tots els socis que hi assisteixin.

Les assemblees generals seran convocades: per acord de la Junta Directiva, per iniciativa del president, o d’una tercera part de socis de ple dret.

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries i hauran de ser convocades amb almenys quinze dies d’anticipació a la seva celebració. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda a la primera convocatòria si hi assisteix la majoria de socis o bé a la segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre de socis que hi concorrin. Entre ambdues convocatòries haurà de transcórrer, com a mínim, mitja hora, havent-se de fer constar aquesta circumstàncies en la convocatòria de l’Assemblea. Els acords de l’Assemblea seran presos per majoria simple.

L’Assemblea General ordinària es celebrarà dins del quart trimestre de l’any en curs, i li correspon:

 1. Aprovar l’acta de l’Assemblea anterior.
 2. L’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva: president, vicepresident, secretari, tresorer i vocals, així com la confirmació dels vocals nats de cada secció.
 3. Aprovar, si s’escau, l’estat de comptes i el pressupost de l’any següent.
 4. L’aprovació, si s’escau, de l’informe anual del president.
 5. L’aprovació, si s’escau, de la memòria de secretaria.

Totes les altres assemblees seran considerades extraordinàries i seran convocades obligadament en els casos següents:

 1. Aprovació, modificació i suspensió de seccions i delegacions.
 2. Aprovació i reforma dels Estatuts i del Reglament de règim interior.
 3. Dissolució de la Institució

Es convocarà igualment Assemblea extraordinària quan ho demani una tercera part dels socis de ple dret, que hauran d’exposar l’assumpte a tractar. El president, a instància de la Junta Directiva, o el secretari per ordre del president, haurà de convocar l’Assemblea extraordinària en un termini no més llarg de trenta dies comptats des de la data d’entrada de la sol·licitud.

Article 7. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Institució, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea.

La Junta Directiva estarà formada per: president, vicepresident, secretari, tresorer i quatre vocals de lliure elecció de l’Assemblea general i un vocal nat per cada secció elegit per ella i confirmat per l’Assemblea General.

Són funcions de la Junta Directiva:

 1. Servir de nexe entre les seccions i els centres i serveis creats per la Institució Catalana d’Estudis Agraris i l’Institut d’Estudis Catalans.
 2. Fixar l’ordre del dia de l’Assemblea General ordinària i de les extraordinàries.
 3. Proposar a l’Assemblea General el pressupost, la programació d’activitats i els informes de Secretaria i Presidència.
 4. Administrar tota classe de béns de la Institució.
 5. Efectuar el seguiment dels programes de recerca de la Institució.
 6. Executar els acords de l’Assemblea General.
 7. Establir l’organització de la Secretaria, nomenar el personal administratiu que calgui i fixar la seva remuneració.

La Junta Directiva es reunirà sempre que la convoqui el president o el vicepresident, o bé quan ho demanin tres membres de la Junta. Els acords seran vàlids quan es prenguin per majoria simple dels assistents i en cas d’empat el vot del president serà de qualitat.

Són funcions del president:

 1. Representar a la Institució davant de l’IEC i de les entitats públiques i privades.
 2. Convocar i presidir les assemblees generals, la Junta Directiva i fer complir llurs acords. També presidirà qualsevol acte de la Institució al qual assisteixi.
 3. Informar amb regularitat l’Assemblea General i la Junta Directiva sobre els afers de major rellevància de la Institució.
 4. Assistir amb veu i vot a les reunions de la secció corresponent i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.
 5. Ésser membre de la Comissió de Societats Filials.
 6. Informar obligatòriament, d’acord amb el delegat de l’IEC, la Secció de Ciències Biològiques de les activitats i funcionament de la Institució.
 7. Exercir totes les funcions de direcció i administració no atribuïdes expressament pels Estatuts o pel Reglament als altres òrgans de direcció.

Són funcions del vicepresident:

El vicepresident actuarà com autoritat delegada del president en tots els afers que aquest li encomani i tindrà la comesa de substituir-lo en les seves absències i sempre que convingui.

En absència del president, el vicepresident presidirà tots els actes de la Institució als quals assisteixi.

Són funcions del secretari:

 1. Donar fe dels acords de l’Assemblea General i de la Junts Directiva i aixecar acta de totes les reunions que aquests òrgans celebrin, amb el vist-i-plau del president.
 2. Estendre les certificacions oportunes en nom de la ICEA i amb el vist-i-plau del president.
 3. Portar amb el president la correspondència general de la ICEA.
 4. Portar un llibre especial on siguin consignats aquells acords de l’Assemblea General de caràcter normatiu.
 5. Tenir cura de l’arxiu administratiu de la ICEA i del registre i fitxer de socis.
 6. Redactar la memòria anual d’activitats
 7. Garantir la difusió de tots els acords de la ICEA
 8. Notificar obligatòriament al Consell Permanent de l’IEC el programa mensual de llurs activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de la Junta Directiva.
 9. En acabar cada curs, i per mitjà de la Secció de Ciències Biològiques, trametrà al secretari general de l’IEC la memòria anual.

Són funcions del tresorer.

 1. Procedir al cobrament de les quotes dels socis i percebre les quantitats assignades a la ICEA per qualsevol concepte.
 2. Autoritzar les despeses segons el pressupost i d’acord amb la Comissió Permanent de la Junta Directiva.
 3. Portar els comptes de tresoreria ajudat pel personal administratiu.
 4. Dirigir tots els aspectes econòmics de la ICEA, d’acord amb la Comissió Permanent de la Junta Directiva.
 5. Gestionar per mitjà de l’IEC els contractes com a donacions i subvencions dels centres oficials, que siguin d’ordre econòmic quan sigui necessari.
 6. Preparar el pressupost anual d’acord amb les directrius rebudes de la Junta Directiva i presentar per a la seva aprovació l’estat de comptes.
 7. Presentar obligatòriament a l’IEC l’estat de comptes i el pressupost anual de la ICEA.
 8. Presentar l’estat de comptes cada tres mesos a la Junta Directiva i sempre que aquesta ho demani.

Són funcions dels vocals:

 1. Desenvolupar les tasques que els assigni la Junta Directiva.
 2. Els vocals nats de les seccions han de dirigir les activitats de la secció respectiva, programar-les, desenvolupar-les i informar de llur desenvolupament la Junta Directiva, la qual tindrà cura d’informar els vocals de secció de totes les qüestions relacionades amb llurs activitats i els consultarà en els afers propis de la seva especialitat.

Comissió Permanent

Una Comissió Permanent constituïda pel president, vicepresident, secretari, tresorer i dos vocals elegits per la Junta Directiva, tindrà cura dels assumptes de tràmit per delegació de la citada junta.

Funcions de la Comissió Permanent de la Junta Directiva:

 1. Atendre els assumptes de tràmit i la Secretaria de la Institució.
 2. Autoritzar les despeses d’acord amb les propostes del tresorer i les necessitats de la Institució. Disposar dels cabdals de la Institució per a la qual cosa queden designats el president, el secretari i el tresorer, i és suficient la signatura de dos d’ells per a tal fi.
 3. Encarregar-se de les relacions internes i externes de les activitats de la ICEA.
 4. Proposar a la Junta Directiva el calendari de reunions d’aquesta i de la mateixa Comissió Permanent per a la seva aprovació.
 5. Atendre tots els altres assumptes que exigeixin una solució immediata, sempre que no sigui objecte de l’Assemblea General.
 6. Donar compte dels seus acords i decisions a la Junta Directiva, que haurà de ratificar-los, si s’escau.

Els membres de la Junta Directiva són escollits en Assemblea General i la durada dels seus càrrecs és de tres anys, i s’han de renovar cada any una tercera part dels vocals.

Per als altres membres, i després d’establir-se la primera Junta segons aquests Estatuts, les renovacions seran: en començar el segon any, es renovarà el tresorer, i al principi del tercer any, el secretari. El president i el vicepresident seran renovats en acabar completament el seu mandat. El càrrec pot ser reelegible.

L’Assemblea General ordinària per a la renovació de càrrecs serà convocada per la Junta Directiva amb, almenys, trenta dies hàbils abans de celebrar-la i en la convocatòria es fixarà el termini d’admissió de candidats als càrrecs a renovar, que acabarà, almenys, quinze dies abans de celebrar l’Assemblea. La Junta Directiva enviarà una segona convocatòria en la qual fixarà la data definitiva de l’Assemblea, assenyalant l’ordre del dia i incloent els noms dels candidats als càrrecs a renovar.

La votació serà secreta i personal i s’admet el vot per correu de la manera següent: s’introdueix la papereta en un sobre blanc que es tancarà sense posar cap indicació externa. Aquest sobre s’introduirà en un altre a la solapa del qual es farà constar el nom i l’adreça del soci, i serà tramesa per correu a la Junta Directiva amb la menció vot per correu.

Les vacants produïdes per renúncia o altres motius de força major seran cobertes provisionalment i temporal per altres socis escollits per la Junta Directiva fins que es celebri la propera Assemblea en la qual aquests càrrecs hauran de posar-se a elecció.

Article 8. Un membre numerari o emèrit de l’Institut d’Estudis Catalans, elegit per la secció corresponent i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’Institut d’Estudis Catalans prop de la Junta Directiva, vetllarà per la qualitat científica de les publicacions i actes de la Institució i actuarà com a nexe entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Institució. Serà convocat a les reunions de la Junta Directiva.

Article 9. La Institució disposarà d’un comitè de publicacions, format per un vocal de la Junta Directiva, que el presidirà, i cinc socis designats per la mateixa Junta Directiva.

Article 10. Podran ésser socis de la Institució Catalana d’Estudis Agraris totes aquelles persones que siguin admeses per la Junta Directiva, a la presentació de la seva sol·licitud d’ingrés.

Són drets dels socis de la Institució: tenir veu i vot dins les assemblees generals, participar en totes les activitats de la Institució i a pertànyer als òrgans de gestió de la Institució si són elegits.

Són obligacions dels socis: acceptar aquests Estatuts, el Reglament intern de la Institució, pagar les quotes establertes per l’Assemblea General, sigui ordinària o extraordinària, i exercir els càrrecs per als quals siguin lliurament elegits o designats per l’Assemblea General.

Perdran la qualitat de soci: els que ho sol·licitin per pròpia voluntat i per escrit, per manca de pagament de quotes i per incompliment dels Estatuts i dels seus reglaments.

La Institució podrà admetre socis protectors.

Article 11. La Institució s’organitza en seccions que estaran regides per un coordinador i dos vocals. Tal com diu l’article 7, els coordinadors de les seccions són vocals nats de la Junta Directiva i seran escollits lliurement i per un termini de tres anys pels membres de la secció. Les eleccions a coordinador hauran de portar-se a terme en la mateixa època que l’Assemblea General ordinària.

La Institució podrà també crear delegacions en aquelles comarques o ciutats en què ho cregui necessari, les quals seran objecte d’un reglament especial.

Podran crear-se també grups de treball i comissions, tant dintre de les seccions com interdisciplinàries.

Article 12. Constitueixin recursos de la Institució:
— Ordinaris: l’import de les quotes dels socis i les aportacions de l’Institut d’Estudis Catalans.

— Extraordinaris: les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars, i els bens mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Institució.

Article 13. Un reglament interior, aprovat en l’Assemblea General, regularà el funcionament de la Institució en allò que no estigui previst en el presents Estatuts.

Article 14. La dissolució de la Institució serà proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició de dues terceres parts dels socis. L’acord serà pres en una assemblea general extraordinària, però no tindrà efecte mentre quinze socis acordin continuar la Institució, i mentre no hagi estat informat i proposat a la secció de Ciències Biològiques, dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans i aprovat pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans per majoria absoluta.

Article 15. Aquests Estatuts seran reformables en una assemblea general de socis convocada a aquest efecte perquè la reforma sigui vàlida, caldrà que obtingui el vot favorable de la majoria simple dels socis presents i que sigui aprovada pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 16. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la societat passaran a integrar-se a l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 17.Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

Disposicions Transitòries

Primera. L’actual Junta de Govern, per acord de l’Assemblea General, Passa a denominar-se Junta Directiva.

Segona. Els Membre de l’actual Junta de Govern passen a ocupar els corresponents càrrecs de la Junta Directiva i aquesta mateixa Junta s’adequarà a la norma d’aquests Estatuts en la propera Assemblea General ordinària. L’actual Junta Directiva es considera la primera d’acord amb aquests nous Estatuts.

Aprovats per l’assemblea General de la Institució Catalana d’Estudis Agraris el 25 de gener de 1991.
Ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 5 d’abril de 1991.

Descarregueu-vos els Estatuts