+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Estatuts

PREÀMBUL

D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (en endavant, IEC), aprovats pel Ple els dies 22 de gener i 2 d’abril de 2001, i d’acord amb els articles del 58 al 65 del Reglament de règim interior de l’IEC, aprovat pel Ple del 22 de març de 2002 i posteriors actualitzacions, es modifiquen els Estatuts de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (en endavant, ICEA).

PART DISPOSITIVA

Article 1. Finalitat
La ICEA, filial de l’IEC adscrita a la Secció de Ciències Biològiques, té per finalitat:
a) Estudiar les diferents temàtiques de l’agricultura, la ramaderia, els aliments, l’agroindústria, els boscos, la pesca, la jardineria, el paisatgisme, el desenvolupament rural i la gestió del territori i les activitats relacionades en tots els seus aspectes: científic, tècnic, social, econòmic, jurídic, històric, cultural, mediambiental i divulgatiu.
b) Fomentar, promoure i desenvolupar tota classe d’investigació que contribueixi al millor coneixement i al progrés de les activitats agràries, pesqueres, forestals i de gestió del territori en el seu sentit més ampli.
c) Organitzar i convocar congressos, debats, jornades, cursos, taules rodones, conferències i tota classe d’activitats que siguin d’interès per a la ICEA.
d ) Difondre i publicar els estudis que es realitzin.
e) Relacionar-se amb altres institucions científiques i culturals
f) Assessorar i fer propostes als organismes oficials competents en matèries pròpies de la ICEA, així com emetre dictàmens, notes d’opinió, etc., en solitari o conjuntament amb altres institucions.

Article 2. Regulació
La ICEA, regida fins avui pels Estatuts aprovats en l’Assemblea General extraordinària  celebrada el 25 de gener de 1991, pels Estatuts del 25 d’abril de 1988 i pel Reglament de règim interior del 27 de maig de 1988 de l’IEC, es regirà d’ara endavant per aquests Estatuts, aprovats en l’Assemblea General ordinària de l’any 2022.

Article 3. Domicili
El domicili de la Institució és el de l’IEC.

Article 4. Àmbit d’actuació i llengua pròpia
La ICEA desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català serà, doncs, la llengua pròpia de la Institució i serà usat normalment en tots els seus actes i publicacions.

Article 5. Òrgans de govern
Són òrgans de govern de la Institució: l’Assemblea General de la ICEA, la Junta Directiva de la ICEA i la Comissió Executiva de la ICEA.

Article 6. L’Assemblea General
L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la ICEA i està formada amb igualtat de drets per tots els socis que hi assisteixen.
Les assemblees generals seran convocades per acord de la Junta Directiva, per iniciativa del president o presidenta o bé per una tercera part dels socis de ple dret.

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries i hauran de ser convocades almenys quinze dies abans de celebrar-se. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en la primera convocatòria si hi acudeixen la majoria de socis o bé en la segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis que hi concorrin. Entre ambdues convocatòries haurà de passar, com a mínim, mitja hora i cal fer-ho constar en la convocatòria de l’Assemblea. Els acords de l’Assemblea seran presos per majoria simple, excepte en aquells casos en què aquests Estatuts ho determinin. L’Assemblea General ordinària s’ha de convocar almenys una vegada cada any.

L’Assemblea General ordinària se celebrarà normalment dins del quart trimestre de l’any en curs i li correspon:
a) Aprovar l’acta de l’Assemblea anterior.
b) Escollir els càrrecs de la Junta Directiva: president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta, secretari o secretària, tresorer o tresorera i vocals, així com confirmar els vocals nats de cada secció o àrea de treball.
c) Aprovar, si escau, l’estat de comptes i el pressupost de l’any següent.
d ) Aprovar, si escau, l’informe anual del president o presidenta.
e) Aprovar, si escau, la memòria del secretari o secretària.
f) Aprovar i reformar els Estatuts i el Reglament de règim interior.
g) A proposta de la Junta Directiva, atorgar el títol de president o presidenta d’honor a un soci o sòcia de la ICEA, ateses les seves aportacions a l’entitat.
h) A proposta de la Junta Directiva, nomenar socis d’honor de la ICEA.
i) Dissoldre la Institució.

Es convocarà una Assemblea extraordinària en qualsevol moment del curs acadèmic a iniciativa de la Junta Directiva o quan ho demanin una tercera part dels socis de ple dret, que hauran d’exposar l’assumpte a tractar. El president o presidenta, a instàncies de la Junta Directiva, o bé el secretari o secretària per ordre del president o presidenta haurà de convocar l’Assemblea extraordinària en un termini de, com a màxim, trenta dies hàbils comptats des de l’entrada de la sol·licitud.

Article 7. La Junta Directiva
La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Institució i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea. La Junta Directiva estarà formada per president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta, secretari o secretària, tresorer o tresorera, un mínim de tres vocals de lliure elecció de l’Assemblea General i un màxim de cinc, i un vocal nat de cada secció o àrea de treball elegit per ella i confirmat per l’Assemblea General.

La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, un cop al trimestre i sempre que la convoqui el president o presidenta o bé el vicepresident o vicepresidenta, o bé quan ho demani un terç de la Junta. Els acords seran vàlids quan es prenguin per majoria simple dels assistents i, en cas d’empat, el vot del president o presidenta serà de qualitat.

1. Són funcions de la Junta Directiva:
a) Servir de nexe entre les seccions i els centres i serveis creats per la ICEA i l’IEC.
b) Fixar l’ordre del dia de l’Assemblea General ordinària i de les extraordinàries.
c) Proposar a l’Assemblea General el pressupost, la programació d’activitats i els informes de Secretaria i Presidència.
d ) Administrar tota classe de béns de la ICEA.
e) Efectuar el seguiment dels programes de recerca de la Institució.
f) Executar els acords de l’Assemblea General.
g) Establir les prioritats del personal de Secretaria.
h) Definir i proposar un pla estratègic d’actuació.
i) Proposar els presidents i socis d’honor.
j) Vetllar per la qualitat democràtica i la igualtat de gènere de tots els actes i per la introducció d’eines o sistemes electrònics que millorin el funcionament de la ICEA.
k) Aprovar, modificar i suspendre seccions, àrees i delegacions.
l) A proposta del tresorer o tresorera, donar de baixa els socis que no paguen les quotes.

2 . Són funcions del president o presidenta:
a) Representar la Institució davant de l’IEC i de les entitats públiques i privades.
b) Convocar i presidir l’Assemblea General, la Junta Directiva i fer complir llurs acords. També presidirà qualsevol acte de la Institució al qual assisteixi.
c) Informar amb regularitat l’Assemblea General i la Junta Directiva dels afers de major rellevància de la Institució.
d ) Assistir amb veu i vot a les reunions de la Secció de Ciències Biològiques i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i Reglament de règim interior de l’IEC.
e) Ser membre de la comissió de societats filials.
f) Informar obligatòriament, d’acord amb el delegat o delegada de l’IEC, la Secció de Ciències Biològiques de les activitats i el funcionament de la Institució.
g) Exercir totes les funcions de direcció i administració que els Estatuts o el Reglament de règim interior no atribueixen expressament a altres òrgans de direcció.

3. Són funcions del vicepresident o vicepresidenta:
Actuar com a autoritat delegada del president o presidenta en tots els afers que aquest li encomani i substituir-lo en les seves absències i sempre que convingui. En absència del president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta presidirà tots els actes de la Institució als quals assisteixi.

4. Són funcions del secretari o secretària:
a) Donar fe dels acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva i aixecar acta de totes les reunions que aquests òrgans celebrin, amb el vistiplau del president o presidenta.
b) Estendre les certificacions oportunes en nom de la ICEA i amb el vistiplau del president o presidenta.
c) Gestionar amb el president o presidenta la correspondència general de la ICEA.
d ) Supervisar l’arxiu administratiu de la ICEA i del registre i fitxer de socis.
e) Redactar la memòria anual d’activitats.
f) Garantir entre els socis la difusió de tots els acords de la ICEA
g) Notificar al Consell Executiva de l’IEC dels canvis que es produeixin en els càrrecs de la Junta Directiva.
h) En acabar cada curs, i per mitjà de la Secció de Ciències Biològiques, trametre al secretari general de l’IEC la memòria anual.

5. Són funcions del tresorer o tresorera:
a) Procedir al cobrament de les quotes dels socis i percebre les quantitats assignades a la ICEA per a qualsevol concepte.
b) Autoritzar les despeses segons el pressupost i d’acord amb la Comissió Executiva de la Junta Directiva.
c) Portar els comptes de tresoreria amb l’ajuda del personal administratiu.
d ) Dirigir tots els aspectes econòmics de la ICEA d’acord amb la Comissió Executiva o la Junta Directiva.
e) Gestionar per mitjà de l’IEC els contractes d’ordre econòmic, quan sigui necessari.
f) Preparar el pressupost anual d’acord amb les directrius rebudes de la Junta Directiva i presentar l’estat de comptes per a la seva aprovació.
g) Presentar a l’IEC l’estat de comptes i el pressupost de la ICEA.
h) Proposar la revisió de les quotes dels socis i entitats adherides.
i) Proposar els criteris de compensacions a les persones que participen en activitats de la ICEA.

6. Són funcions dels vocals:
a) Desenvolupar les tasques que els assigni la Junta Directiva.
b) Els vocals nats de les seccions o àrees han de coordinar les activitats de la secció o àrea respectiva, programar-les, desenvolupar-les i informar de llur desenvolupament a la Junta Directiva. La Junta Directiva informarà els vocals de seccions o àrees de totes les qüestions relacionades amb llurs activitats i els consultarà en els afers propis de la seva especialitat.
c) Reunir periòdicament, com a mínim un cop cada any, la secció o àrea per a establir el programa d’actuació.
d ) Portar a terme, com a mínim, una activitat pròpia cada any o bé activitats transversals coordinades entre diferents àrees o seccions.

Article 8. La Comissió Executiva
La Comissió Executiva està constituïda pel president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta, secretari o secretària, tresorer o tresorera i dos vocals elegits per la Junta Directiva. Aquesta comissió tindrà cura dels assumptes de tràmit per delegació de la Junta.

Són funcions de la Comissió Executiva:
a) Atendre els assumptes de tràmit de la ICEA.
b) Autoritzar les despeses d’acord amb les propostes del tresorer o tresorera i les necessitats de la ICEA. Queden designats el president o presidenta, el secretari o secretària i el tresorer o tresorera per a autoritzar les despeses i és suficient la signatura de dos d’ells per a tal fi.
c) Planificar les relacions internes i externes de les activitats de la ICEA.
d ) Proposar a la Junta Directiva el calendari de reunions d’aquesta perquè l’aprovi.
e) Atendre tots els altres assumptes que exigeixin una solució immediata, sempre que no siguin objecte de l’Assemblea General.
f) Donar compte dels seus acords i decisions a la Junta Directiva, que haurà de ratificar-los si escau.

Article 9. Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva
Els càrrecs de president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta, secretari o secretària i tresorer o tresorera tenen una durada de quatre anys i poden ser reelegibles una sola vegada de manera consecutiva. Els càrrecs de vocals de lliure elecció tenen una durada de quatre anys i són reelegibles.

L’Assemblea General ordinària per a la renovació de càrrecs serà convocada per la Junta Directiva com a mínim trenta dies hàbils abans de celebrar-la i en la convocatòria es fixarà el termini d’admissió de candidats als càrrecs a renovar, que acabarà, almenys, quinze dies abans de celebrar l’Assemblea. La Junta Directiva enviarà una segona convocatòria en la qual fixarà la data definitiva de l’Assemblea, indicarà l’ordre del dia i inclourà els noms dels candidats als càrrecs a renovar.

La votació serà secreta i personal i s’admet el vot per correu de la manera següent:
s’introdueix la papereta en un sobre blanc, que es tancarà sense posar-hi cap indicació externa;
aquest sobre s’introduirà en un altre a la solapa del qual es faran constar el nom i l’adreça del soci o sòcia,
el sobre serà tramès per correu a la Junta Directiva amb la menció «Vot per correu».

Es delega a la Junta Directiva l’estudi de la possibilitat de vot telemàtic, per altres mitjans o la modificació del vot per correu, propostes que hauran de ser aprovades per l’Assemblea General.

Les vacants produïdes per renúncia o altres motius de força major seran cobertes provisionalment i temporal per altres socis escollits per la Junta Directiva fins que se celebri la propera Assemblea, en la qual aquests càrrecs hauran de posar-se a elecció.

Els coordinadors de les seccions o àrees són vocals nats de la Junta Directiva; això no obstant, d’acord amb la secció o àrea, podran ser substituïts per un representant i seran escollits lliurament i per un termini de quatre anys. Les eleccions a coordinadors hauran de portar-se a terme en la mateixa època que l’Assemblea General ordinària.

Article 10. El delegat o delegada de l’IEC
Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció corresponent de l’IEC i ratificat pel Ple, serà el delegat o delegada de l’IEC a la Junta Directiva i actuarà com a nexe entre l’IEC i la ICEA. Serà convocat a les reunions de la Junta Directiva.

Article 11. Seccions i àrees de treball
La ICEA s’organitza per àmbits temàtics de treball, que normalment es diran seccions i que regiran un coordinador o coordinadora i dos vocals. A criteri de la Junta, es podran crear àrees de treball més àmplies, que agrupin dos o més dels àmbits temàtics, així com grups de treball o comissions per temes específics.

La Institució podrà també tenir delegats o delegades en aquelles comarques o ciutats que cregui necessari.

Article 12. El Comitè de Publicacions
La ICEA disposarà del Comitè de Publicacions, format per un vocal de la Junta Directiva, que el presidirà, i altres socis designats per la mateixa Junta Directiva.

Article 13. Els socis
Podran ser socis de la ICEA totes aquelles persones, físiques o jurídiques, que siguin admeses per la Junta Directiva a la presentació de la seva sol·licitud d’ingrés. Les entitats jurídiques que tinguin representació en la Junta hauran de nomenar una persona física per ocupar aquell lloc.

La Junta podrà establir, en el cas de socis que siguin persones jurídiques, quotes o sistemes de col·laboració específics per a cada cas. La ICEA pot acceptar altres figures de socis, la tipologia dels quals quedarà establerta per la Junta Directiva.

Són drets dels socis de la ICEA: tenir veu i vot dins de les assemblees generals, participar en totes les activitats de la Institució i pertànyer als òrgans de gestió de la Institució si són elegits.

Són obligacions dels socis: acceptar aquests Estatuts, pagar les quotes establertes per l’Assemblea General —sigui ordinària o extraordinària— i exercir els càrrecs per als quals siguin lliurement elegits o designats per l’Assemblea General.

Perdran la qualitat de socis: les persones que ho sol·licitin per pròpia voluntat i per escrit, les que no paguin les quotes i les que incompleixin els Estatuts.

Article 14. Recursos de la Institució
Constitueixen recursos de la Institució:
a) Recursos ordinaris: l’import de les quotes i les aportacions de l’IEC.
b) Recursos extraordinaris: les subvencions i aportacions d’entitats i particulars, i els béns mobles o immobles de tota mena que per qualsevol motiu passin a formar part de la Institució.

Article 15. Reglament de règim interior
El Reglament de règim interior, aprovat per l’Assemblea General, regularà el funcionament de la Institució en allò que no estigui previst en aquests Estatuts.

Article 16. Dissolució de la Institució
La dissolució de la Institució serà proposada per la Junta Directiva per unanimitat o bé a petició de dues terceres parts dels socis. L’acord serà pres per dues terceres parts en una Assemblea General extraordinària, però no tindrà efecte fins que no hagi estat informat i proposat a la Secció de Ciències Biològiques, dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i aprovat pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.

En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la societat passaran a integrarse a l’IEC.

Article 17. Modificació dels Estatuts
Aquests Estatuts podran ser modificats en una Assemblea General de socis convocada a aquest efecte. Perquè la reforma sigui vàlida, caldrà que obtingui el vot favorable de la majoria simple dels socis presents i que sigui aprovada per l’IEC.

PART FINAL

Article 18. Entrada en vigor
Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hagin estat aprovats pel Ple de l’IEC.

Disposicions transitòries

Primera. La Junta convocarà eleccions a una nova directiva, en un termini màxim de tres mesos, un cop aprovats aquests estatuts per l’ IEC.

Segona. Els càrrecs que es nomenin a partir de la vigència d’aquests nous Estatuts s’hauran d’adaptar a aquests. A efectes del còmput del màxim de vuit anys de permanència en el mateix càrrec, no computaran els anys anteriors a l’aprovació d’aquesta nova normativa.

Aquests Estatuts han estat aprovats per l’Assemblea General de la Institució Catalana d’Estudis Agraris el 20 de desembre de 2022 i ratificats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 22 de març de 2023.

Descarregueu-vos els Estatuts