+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Organització

Estatutàriament la ICEA es regeix per l’Assemblea General de socis, i la Junta Directiva formada pel president, vicepresident, secretari, tresorer, quatre vocals de lliure elecció de l’Assemblea general i un vocal nat per cada secció elegit per la mateixa secció.

Una Comissió Permanent, per delegació de la Junta Directiva, té cura dels assumptes de tràmit, autoritza les despeses a proposta del tresorer, té a càrrec les relacions internes i externes de les activitats, proposa a la Junta Directiva el calendari de reunions dels òrgans de la Institució, atén assumptes de solució immediata que no siguin objecte de l’Assemblea i dona compte dels seus acords i decisions a la Junta Directiva que els rectifica, si s’escau.

Un Comitè de Publicacions format per un vocal de la Junta Directiva que el presideix, i cinc socis designats per la Junta Directiva té a càrrec les publicacions de la Institució.

Inicialment les activitats es desenvoluparen mitjançant grups de treball que en 1978 foren els següents:

• Estructuració tècnica de l’agricultura
• L’agricultura catalana enfront de la CEE
• Llei de Contractes de Conreu
• Aprofitament de subproductes i excedents de producció
• Boscos
• Defensa fitosanitària
• Organització dels Centres Agropecuaris (CAT). Organització d’un CAT al Maresme
• Vocabulari de termes agraris

Es decideix, l’any 1979, estructurar la Institució per Seccions d’àrees d’interès. Les primeres Seccions establertes foren les de Protecció Vegetal, Forestal i Estudis Rurals. També es crearen grups de treball que més tard serien les bases de noves Seccions. En el dit any foren els grups de: ramaderia, ornamentals, economia i sociologia agrària, maquinaria i sòls.

L’any 1981 ja existien estructurades les Seccions d’Agricultura General, Protecció Vegetal, Forestal i Estudis Rurals, en les que quedaren inclusos els grups de treball que tenien afinitat.

El grup de sòls de la ICEA es fusionà amb la Delegació Territorial a Catalunya de la Societat Española de la Ciència del Sòl, membre de la Societat Internacional de la Ciència del Sòl.

La Secció de Ramaderia fou aprovada l’any 1987. La creació de la Secció d’Ornamentals i de Sòls fou creada el 1991.

Als vint anys de la seva existència la ICEA està estructurada en nou seccions:

Secció d’Agricultura i Medi Ambient
Secció de Protecció vegetal
Secció de Forestal
Secció d’Estudis rurals
Secció de Ramaderia
Secció de Sòls
Secció de Jardineria i Paisatgisme
Secció de Viticultura i Enologia
Secció d’Història rural
Secció de Patologia vegetal