+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Premis

PREMI PER A ESTUDIANTS

DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS

Any 2020. Trenta-sisena convocatòria

Premi instituït l’any 1983, ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre agricultura. Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2015.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català. Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC (http://premis.iec.cat/premis/premis.asp) en el qual caldrà adjuntar el PDF del treball, un certificat d’estudis i una còpia del DNI. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu. Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica.

La Institució Catalana d’Estudis Agraris publicarà un extracte del treball o dels treballs premiats en la revista Quaderns Agraris. Es podran recollir els treballs no premiats fins al 29 de juny de 2019. L’IEC no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 10 de juliol de 2020.

Termini d’admissió de candidatures: 29 de novembre de 2019, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans: abril 2020.

 

PREMI DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS

A UN TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT (per a estudiants)

Any 2019. Tercera convocatòria.

Premi instituït l’any 2017.

Ofert a un treball de recerca de batxillerat sobre aspectes de diferents temes de l’agricultura, la ramaderia, l’agroindústria, la silvicultura, la jardineria i el món rural en l’àmbit territorial de Catalunya, des de qualsevol vessant: científic, tècnic, social, econòmic, històric, cultural o divulgatiu.

Hi poden participar tots els alumnes dels centres de batxillerat de Catalunya, i cada centre hi pot presentar el nombre de treballs que consideri convenient. Poden prendre part en aquesta convocatòria els alumnes autors de treballs de recerca elaborats individualment o per un equip de dues persones com a màxim, i que hagin cursat el batxillerat durant els cursos 2017-2018 o 2018-2019.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català i han de tenir una extensió màxima de setanta-cinc pàgines.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar el PDF del treball, una síntesi d’un màxim de 900 caràcters —en què constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca— i una carta signada pel director del centre o pel cap d’estudis que certifiqui l’autoria i el títol del treball, així com l’autenticitat i l’adequació als temes indicats en les bases. Un exemplar del treball imprès en paper —acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— s’ha de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

Els treballs han d’ésser presentats pels centres d’ensenyament i els autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina del treball només apareixeran el títol, el nom del premi i el número de la convocatòria. Ni en el treball ni en la síntesi no ha de constar el nom de l’autor ni el del tutor, sols ha de constar en la carta signada pel director o cap d’estudis.

La ponència serà formada per tres membres designats per la Junta Directiva de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.

La dotació del premi és de cinc-cents euros (500 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

En el cas que el treball premiat sigui col·lectiu, la dotació econòmica es repartirà a parts iguals entre els autors.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Es poden concedir accèssits sense dotació econòmica.

L’obra premiada resta propietat dels autors. La Junta de la Institució Catalana d’Estudis Agraris es reserva el dret de publicar els treballs segons la normativa específica de la institució.

Es podran recollir els treballs no premiats durant els dos mesos posteriors a la data en què es faci públic el veredicte. L’IEC no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquest període.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de juny de 2019

Lliurament del premi: en un acte públic a la seu de l’IEC durant el quart trimestre del 2019, en què els alumnes guardonats faran, si escau, una breu exposició del treball.