+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Premis

PREMI PER A ESTUDIANTS

DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS

Any 2023. 40a convocatòria

Premi instituït l’any 1983.

Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre agricultura. Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2019.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català. Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un certificat d’estudis i una còpia del DNI.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.

La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €). Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica. Les persones guardonades rebran un diploma acreditatiu. La Institució Catalana d’Estudis Agraris publicarà un extracte del treball o dels treballs premiats en la revista Quaderns Agraris. La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 12 de juliol de 2024.

Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores.

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: diada de Sant Jordi del 2024.

Premi inclòs al Cartell de premis i de borses d’estudi de l’IEC. Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2024.

Vull presentar o gestionar una candidatura

*La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.

 

 

PREMI DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS

A UN TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT 

Any 2023. 7a convocatòria.

Ofert a un treball de recerca de batxillerat sobre aspectes de diferents temes de l’agricultura, la ramaderia, l’agroindústria, la silvicultura, la jardineria i el món rural en l’àmbit territorial de Catalunya, des de qualsevol vessant: científic, tècnic, social, econòmic, històric, cultural o divulgatiu.

Hi poden participar tots els alumnes dels centres de batxillerat de Catalunya, i cada centre hi pot presentar el nombre de treballs que consideri convenient. Poden prendre part en aquesta convocatòria els autors de treballs de recerca elaborats individualment o per un grup de dues persones com a màxim, i que hagin cursat el batxillerat durant els cursos 2021-2022 o 2022-2023.

Els treballs han d’ésser inèdits, redactats en català i amb una extensió màxima de setanta-cinc pàgines (2.800 caràcters amb espais per pàgina).

Els treballs han de ser presentats pels centres d’ensenyament i els autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina del treball no s’indicarà l’autoria i sols apareixeran el títol, el nom del premi i el número de la convocatòria.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual la persona responsable del centre, que certifica el treball, actuarà com a «presentadora» i registrarà el treball de l’autor/a o autors. Caldrà adjuntar-hi el PDF del treball (sense indicar-ne l’autoria, però sí el títol); una síntesi (de nou-cents caràcters, com a màxim) en què constin l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca (sense indicar-ne l’autoria), i una carta signada pel director/a del centre o cap d’estudis que certifiqui l’autoria, el títol i l’autenticitat del treball.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

La ponència serà formada per tres membres designats per la Junta Directiva de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA).

La persona destinatària del premi en metàl·lic serà l’estudiant, és a dir, l’autor o autora del treball guanyador. En cas que es premiï un treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els dos autors.

La dotació del premi és de cinc-cents euros (500 €). Es poden concedir accèssits sense dotació econòmica.

Les persones guardonades rebran un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat.

La propietat intel·lectual de l’obra premiada és dels autors. La Junta de la ICEA es reserva el dret de publicar els treballs segons la normativa específica de la institució.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de setembre de 2023, a les 23.59 hores.

Lliurament del premi: el quart trimestre del 2023, en un acte en què la persona o les persones guardonades podran exposar el seu treball.

*La capacitat màxima de cada fitxer és de 100 MB.