+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Premis

PREMI PER A ESTUDIANTS

DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS

Any 2021. 38a convocatòria

Premi instituït l’any 1983, ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre agricultura. Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2017.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català. Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC (http://premis.iec.cat/premis/premis.asp) en el qual caldrà adjuntar el PDF del treball, un certificat d’estudis i una còpia del DNI. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat.

El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.

La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu. Es poden concedir fins a dos accèssits sense dotació econòmica. La Institució Catalana d’Estudis Agraris publicarà un extracte del treball o dels treballs premiats en la revista Quaderns Agraris. La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 10 de juliol de 2022

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2021, a les 13 hores

Acte de lliurament: abril 2022.

Premi inclòs al Cartell de premis i de borses d’estudi de l’IEC. Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2022.

 

 

 

PREMI DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS

A UN TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT 

Any 2021. 5a convocatòria.

Premi instituït l’any 2017.

Ofert a un treball de recerca de batxillerat sobre aspectes de diferents temes de l’agricultura, la ramaderia, l’agroindústria, la silvicultura, la jardineria i el món rural en l’àmbit territorial de Catalunya, des de qualsevol vessant: científic, tècnic, social, econòmic, històric, cultural o divulgatiu.

Hi poden participar tots els alumnes dels centres de batxillerat de Catalunya, i cada centre hi pot presentar el nombre de treballs que consideri convenient. Poden prendre part en aquesta convocatòria els autors de treballs de recerca elaborats individualment o per un equip de dues persones com a màxim, i que hagin cursat el batxillerat durant els cursos 2019-2020 o 2021-2022.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català i han de tenir una extensió màxima de setanta-cinc pàgines.

Els treballs els presenten els centres d’ensenyament i els autors han de restar en l’anonimat, que es garantirà de la manera següent: a la primera pàgina del treball no s’indicarà l’autoria i sols apareixerà el títol de l’obra, el nom del premi i el número de la convocatòria.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC (properament) en el que el responsable del centre, que certifica el treball actuarà com a “presentador” i registrarà el treball de l’autor o autors (candidats). Caldrà adjuntar-hi el PDF del treball (sense indicar-ne l’autoria, però sí el títol), una síntesi de màxim 900 caràcters (sense indicar-ne l’autoria) que n’expliqui l’objectiu, la metodologia, els resultats, les conclusions de la recerca, i també s’adjuntarà una carta signada pel director del centre o pel cap d’estudis que en certifiqui l’autoria, el títol i l’autenticitat del treball. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signada a premis@iec.cat.

Formaran la ponència tres membres designats per la Junta Directiva de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.

El destinatari del premi en metàl·lic serà l’estudiant, autor del treball guanyador. En el cas que es premiï un treball col·lectiu el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip.

La dotació del premi és de cinc-cents euros (500 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. Es poden concedir accèssits sense dotació econòmica.

L’obra premiada resta propietat dels autors. La Junta de la Institució Catalana d’Estudis Agraris es reserva el dret de publicar els treballs segons la normativa específica de la institució.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de setembre de 2021 a les 13 h.

Lliurament del premi: en un acte durant el quart trimestre del 2021, en què els alumnes guardonats faran, si escau, una breu exposició del treball.