+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Llistes de productes fitosanitaris autoritzats per a tractar les plagues, malalties i males herbes que afecten els espais verds

Des de la Secció de Paisatgisme i Jardineria de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) hem elaborat dues llistes per facilitar la consulta dels productes fitosanitaris autoritzats pel Registre Oficial de Productes Fitosanitaris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) per a combatre les plagues, malalties i males herbes que afecten els espais verds.

Una d’aquestes llistes inclou els productes fitosanitaris que poden utilitzar els aplicadors professionals i l’altra, els que poden fer servir els aplicadors no professionals. Aquestes llistes substitueixen les que hem publicat fins ara per a parcs i jardins i per a jardineria exterior domèstica, respectivament.

Per a elaborar aquestes llistes s’ha fet una relació de les espècies vegetals presents als espais verds que consten en els fulls de registre dels productes fitosanitaris autoritzats pel MAPA. En uns casos s’indiquen espècies vegetals concretes (pins, alzines, rosers, geranis, etc.) i en d’altres es consideren incloses en grups genèrics d’espècies (ornamentals llenyoses, ornamentals herbàcies, etc.).

De cada un d’aquests vegetals o grups de vegetals es detallen les plagues, malalties o males herbes que els afecten i que consten en els fulls de registre, siguin paràsits concrets (processionària, tigre del plàtan, etc.) o inclosos en grups genèrics (pugons, cotxinilles, fongs endòfits, etc.), i els productes autoritzats per a tractar-les.

Recordem que sempre cal consultar el full de registre de cada producte, ja que és on hi ha totes les informacions actualitzades d’usos autoritzats i condicions d’ús.

Aquestes llistes són:

També s’han elaborat dues llistes en què es classifiquen els productes autoritzats en les àrees verdes per la funció que tenen: insecticida, fungicida, bactericida, herbicida, etc. En aquestes llistes s’indica la data de caducitat de cada producte, altres noms comercials que rep i quins disposen del nou format de full registre.

Aquestes llistes són:

Si en el full de registre del MAPA i en l’etiqueta dels envasos dels productes que es poden utilitzar en espais verds s’indica «Ús reservat a aplicadors professionals», sigui quina sigui la mida de l’envàs, només els poden adquirir els professionals que disposen de carnet d’aplicador. En els establiments de venda autoritzats per a comercialitzar aquests tipus de productes se’ls exigirà el carnet d’aplicador.

Si en el full de registre del MAPA i en l’etiqueta dels envasos dels productes que es poden fer servir en espais verds figura la indicació «Autoritzat per a jardineria exterior domèstica» o «Autoritzat a aplicadors no professionals», els poden comprar els usuaris no professionals en centres de jardineria, drogueries, drogueries agrícoles, botigues de fitosanitaris o grans superfícies. Cal tenir en compte que es poden trobar productes destinats únicament a aplicadors professionals en petits envasos, i en aquest cas no els poden utilitzar els aplicadors no professionals.

Segons lannex VIII del Reial decret 1311/2012, del 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, els usuaris professionals podran fer servir els formulats autoritzats per a usuaris no professionals en envasos de capacitat superior a l’establerta en l’article 48.2.

(Informació actualitzada amb les dades del MAPA, 10 de març de 2022)

Més informació a l’apartat «Ús sostenible dels productes fitosanitaris» del web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Des del mes de juny de 2021 teniu a disposició el Cercador de productes fitosanitaris autoritzats en espais verds. És la mateixa informació que les llistes però amb un format de consulta més àgil i pràctic.

Dades de les llistes en format Excel (arxiu de les dadesi el seu descriptor).
* Si no es descarrega, copieu aquest enllaç al vostre navegador:
https://icea.iec.cat/wp-content/uploads/2022/01/19_consulta_LLISTA_PowerBI_220119.zip

Imatge: Rotonda de la vila de Martorell de Barcelona