+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

El grup de debat sobre polítiques forestals és una plataforma de participació digital organitzada per la Secció Forestal de la ICEA.

El seu objectiu és intercanviar i discutir opinions i idees sobre temes de política forestal, amb la pretensió d’elaborar conclusions, acceptades per la majoria dels participants, i fer-ne divulgació.

El debat s’estructura en cinc fases:

  1. Determinació del tema (un per any, mitjançant consulta als membres del grup).
  2. Elaboració del document d’introducció per part dels coordinadors de la Secció.
  3. Crítiques al document d’introducció i aportacions al tema per part dels associats al debat digital. Totes les comunicacions estaran disponibles al web del grup i els participants les podran analitzar i discutir. Els coordinadors de la Secció s’encarregaran d’endreçar-les per facilitar-ne la lectura.
  4. Revisió, per part dels coordinadors, del document inicial a partir de les aportacions dels partícips. Retorn del nou document enriquit perquè s’esmeni o s’aprovi.
  5. Aprovació del document per part de la majoria de cooperants (70%). Si ho sol·liciten un mínim del 30 %, es farà una discussió presencial final per a consensuar-lo. En cas de no aconseguir-se un consens suficient, les conclusions no es podran presentar com un treball del grup de debat. En qualsevol cas, només figuraran com a autors del document final aquells associats que manifestin explícitament la seva voluntat de signar-lo.

Document definitiu: 

Debat 2017. La política forestal en els boscos municipals declarats d’utilitat pública

Debat 2018 – 2019. Reflexions sobre les polítiques forestals del bosc privat a Catalunya (pendent de correcció lingüistica)