+00 34 932 701 180 icea@iec.cat

Grup de debat sobre polítiques forestals

El grup de debat sobre polítiques forestals és una plataforma de participació digital organitzada per la Secció Forestal de la ICEA.

El seu objectiu és intercanviar i discutir opinions i idees sobre temes de política forestal, amb la pretensió d’elaborar conclusions, acceptades per la majoria dels participants, i fer-ne divulgació.

El debat s’estructura en cinc fases:

  1. Determinació del tema (un per any, mitjançant consulta als membres del grup).
  2. Elaboració del document d’introducció per part dels coordinadors de la Secció.
  3. Crítiques al document d’introducció i aportacions al tema per part dels associats al debat digital. Totes les comunicacions estaran disponibles al web del grup i els participants les podran analitzar i discutir. Els coordinadors de la Secció s’encarregaran d’endreçar-les per facilitar-ne la lectura.
  4. Revisió, per part dels coordinadors, del document inicial a partir de les aportacions dels partícips. Retorn del nou document enriquit perquè s’esmeni o s’aprovi.
  5. Aprovació del document per part de la majoria de cooperants (70%). Si ho sol·liciten un mínim del 30 %, es farà una discussió presencial final per a consensuar-lo. En cas de no aconseguir-se un consens suficient, les conclusions no es podran presentar com un treball del grup de debat. En qualsevol cas, només figuraran com a autors del document final aquells associats que manifestin explícitament la seva voluntat de signar-lo.

Document definitiu: 

Debat 2017. La política forestal en els boscos municipals declarats d’utilitat pública

Debat 2018 – 2019. Reflexions sobre les polítiques forestals del bosc privat a Catalunya (pendent de correcció lingüistica)